حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

نبشی

فیلتر محصولات
نبشی

نبشی 60×60

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3210
نبشی 6*60*60 ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
99/12/23
3520
نبشی 6*60*60 ظهوریان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
99/12/23
3226
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/07/04
3227
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز
18,650 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3228
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز
18,450 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3230
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
18,250 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3252
نبشی 6*60*60 آریان فولاد
17,950 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3270
نبشی 5*60*60 تیکمه داش
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
99/12/23
3271
نبشی 6*60*60 تیکمه داش
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
99/12/23
3298
نبشی 4*60*60 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
99/12/19
3299
نبشی 5*60*60 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
99/12/23
3301
نبشی 6*60*60 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
99/12/23
3320
نبشی 5*60*60 فولاد منظومه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
صبا فولاد منظومه
کیلوگرم
99/12/23
3321
نبشی 6*60*60 فولاد منظومه
تماس بگیرید 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
صبا فولاد منظومه
کیلوگرم
0/07/04
3416
نبشی 4*60*60 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
99/12/19
3419
نبشی 5*60*60 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
99/12/19
3420
نبشی 6*60*60 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
99/12/23
3442
نبشی 5*60*60 شکفته
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/07/03
3445
نبشی 6*60*60 شکفته
17,800 تومان 800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3472
نبشی 3*60*60 جاوید بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
1/04/21
3473
نبشی 4*60*60 جاوید بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
1/04/21
3474
نبشی 5*60*60 جاوید بناب
18,390 تومان 1000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3475
نبشی 6*60*60 جاوید بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
99/12/23
3485
نبشی 5*60*60 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
99/12/19
3486
نبشی 6*60*60 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
99/12/23
3499
نبشی 4*60*60 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
99/12/19
3501
نبشی 5*60*60 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
99/12/19
3502
نبشی 6*60*60 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
99/12/23
3512
نبشی 5*60*60 نورد زنجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد زنجان
کیلوگرم
99/12/19
3515
نبشی 6*60*60 نورد زنجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد زنجان
کیلوگرم
99/12/23
نبشی

نبشی 80×80

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3521
نبشی 8*80*80 ظهوریان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
99/12/20
3217
نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
99/12/20
3236
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز
18,450 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3238
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز
18,350 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
7
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3240
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز
18,250 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3253
نبشی 8*80*80 آریان فولاد
17,850 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3273
نبشی 8*80*80 فولاد البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
99/12/20
3322
نبشی 6*80*80 فولاد منظومه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
6
کارخانه
شاخه 6 متری
صبا فولاد منظومه
کیلوگرم
99/12/20
3446
نبشی 7*80*80 شکفته
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
7
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
99/12/20
3447
نبشی 8*80*80 شکفته
17,800 تومان 700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3449
نبشی 8*80*80 سپاهان اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
سپاهان اصفهان
کیلوگرم
99/12/20
3483
نبشی 7*80*80 الماس یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
7
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد الماس یزد
کیلوگرم
99/12/20
3489
نبشی 6*80*80 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
99/12/20
3490
نبشی 8*80*80 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
99/12/20
3503
نبشی 7*80*80 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
7
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
99/12/20
3504
نبشی 8*80*80 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
99/12/20
3525
نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم
تماس بگیرید 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
سدید کاوه قم
کیلوگرم
0/05/24
3533
نبشی 8*80*80 نورد ایوانکی
تماس بگیرید 2000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
0/06/29
3537
نبشی 8*80*80 قیدار ابهر
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع ریخته گری قیدار ابهر
کیلوگرم
99/12/20
نبشی

نبشی 100×100

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3256
نبشی 10*100*100 آریان فولاد
17,850 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3265
نبشی 10*100*100 فایکو
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
فایکو
کیلوگرم
99/12/23
3448
نبشی 10*100*100 شکفته
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/07/03
3451
نبشی 10*100*100 سپاهان اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
سپاهان اصفهان
کیلوگرم
99/12/23
3484
نبشی 8*100*100 الماس یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد الماس یزد
کیلوگرم
99/12/23
3492
نبشی 8*100*100 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
99/12/20
3493
نبشی 10*100*100 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
99/12/23
3506
نبشی 10*100*100 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
99/12/23
3522
نبشی 10*100*100 ظهوریان
تماس بگیرید 700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
0/05/24
3534
نبشی 10*100*100 نورد ایوانکی
تماس بگیرید 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
0/05/24
نبشی

نبشی 30×30

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3219
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز
18,950 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3280
نبشی 3*30*30 سپهر ایرانیان
تماس بگیرید 150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد سپهر ایرانیان
کیلوگرم
0/05/16
3308
نبشی 2*30*30 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
2
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/07/04
3310
نبشی 3*30*30 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید 50 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/05/24
3437
نبشی 3*30*30 شکفته
18,000 تومان 1100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3454
نبشی 2.5*30*30 نستا
19,700 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
2.5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
1/02/25
ثبت سفارش
3455
نبشی 3*30*30 نستا
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
99/12/18
3477
نبشی 2.5*30*30 فولاد کبکان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
2.5
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کبکان
کیلوگرم
99/12/18
3516
نبشی 3*30*30 ظهوریان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
99/12/18
نبشی

نبشی 40×40

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3220
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز
18,650 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3221
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
18,450 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3247
نبشی 3*40*40 آریان فولاد
18,600 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3249
نبشی 4*40*40 آریان فولاد
17,950 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3281
نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیان
تماس بگیرید 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد سپهر ایرانیان
کیلوگرم
0/07/19
3291
نبشی 3*40*40 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
99/12/18
3294
نبشی 4*40*40 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
99/12/18
3311
نبشی 2*40*40 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
2
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/07/04
3312
نبشی 3*40*40 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/07/04
3313
نبشی 4*40*40 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/07/04
3323
نبشی 3*40*40 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
99/12/18
3404
نبشی 4*40*40 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
99/12/18
3438
نبشی 3*40*40 شکفته
تماس بگیرید 3300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
1/04/05
3439
نبشی 4*40*40 شکفته
17,800 تومان 800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3456
نبشی 2.5*40*40 نستا
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
2.5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
0/07/03
3458
نبشی 3*40*40 نستا
19,500 تومان 3800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
1/02/25
ثبت سفارش
3460
نبشی 4*40*40 نستا
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
99/12/18
3464
نبشی 3*40*40 جاوید بناب
19,900 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3465
نبشی 4*40*40 جاوید بناب
18,570 تومان 1420 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3478
نبشی 3*40*40 فولاد کبکان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کبکان
کیلوگرم
99/12/18
3481
نبشی 4*40*40 فولاد کبکان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کبکان
کیلوگرم
99/12/18
3508
نبشی 4*40*40 نورد زنجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد زنجان
کیلوگرم
99/12/18
3517
نبشی 4*40*40 ظهوریان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
99/12/18
3529
نبشی 4*40*40 نورد ایوانکی
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
99/12/18
3536
نبشی 4*40*40 قیدار ابهر
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع ریخته گری قیدار ابهر
کیلوگرم
99/12/18
نبشی

نبشی 50×50

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3222
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
18,450 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3223
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز
18,650 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3224
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز
18,850 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3225
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/07/04
3250
نبشی 4*50*50 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/07/12
3251
نبشی 5*50*50 آریان فولاد
17,950 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3268
نبشی 4*50*50 تیکمه داش
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
99/12/19
3269
نبشی 5*50*50 تیکمه داش
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
99/12/19
3282
نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز
تماس بگیرید 150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
آذر نبش تبریز
کیلوگرم
0/05/24
3285
نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز
تماس بگیرید 150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
آذر نبش تبریز
کیلوگرم
0/05/24
3287
نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز
تماس بگیرید 150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
آذر نبش تبریز
کیلوگرم
0/05/24
3295
نبشی 3*50*50 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
99/12/18
3296
نبشی 4*50*50 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
99/12/18
3297
نبشی 5*50*50 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
99/12/19
3314
نبشی 4*50*50 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
99/12/18
3315
نبشی 5*50*50 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
99/12/19
3317
نبشی 4*50*50 فولاد منظومه
تماس بگیرید 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صبا فولاد منظومه
کیلوگرم
0/07/04
3319
نبشی 5*50*50 فولاد منظومه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
صبا فولاد منظومه
کیلوگرم
99/12/19
3405
نبشی 3*50*50 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
99/12/18
3407
نبشی 4*50*50 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
99/12/18
3410
نبشی 5*50*50 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
99/12/19
3440
نبشی 4*50*50 شکفته
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/07/03
3441
نبشی 5*50*50 شکفته
17,900 تومان 700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3461
نبشی 3*50*50 نستا
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
99/12/18
3462
نبشی 5*50*50 نستا
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
99/12/19
3466
نبشی 3*50*50 جاوید بناب
19,900 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3467
نبشی 4*50*50 جاوید بناب
18,770 تومان 710 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3468
نبشی 5*50*50 جاوید بناب
18,390 تومان 990 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3496
نبشی 4*50*50 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
99/12/18
3497
نبشی 5*50*50 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
99/12/19
3509
نبشی 5*50*50 نورد زنجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد زنجان
کیلوگرم
99/12/19
3510
نبشی 4*50*50 نورد زنجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد زنجان
کیلوگرم
99/12/18
3519
نبشی 5*50*50 ظهوریان
تماس بگیرید 700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
0/05/24
3530
نبشی 4*50*50 نورد ایوانکی
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
99/12/18
3532
نبشی 5*50*50 نورد ایوانکی
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
99/12/19
نبشی

نبشی 70×70

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3231
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/01
3232
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز
18,650 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3233
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز
18,550 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3234
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز
18,550 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
7
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3487
نبشی 6*70*70 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
99/12/23
3488
نبشی 7*70*70 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
7
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
99/12/20
نبشی

نبشی 120×120

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3258
نبشی 12*120*120 آریان فولاد
17,850 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
120×120
12
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
1/04/28
ثبت سفارش
3452
نبشی 12*120*120 سپاهان اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
120×120
12
کارخانه
شاخه 6 متری
سپاهان اصفهان
کیلوگرم
99/12/23
3535
نبشی 12*120*120 نورد ایوانکی
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
120×120
12
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
99/12/23
نبشی

نبشی 130×130

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3261
نبشی 12*130*130 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
130×130
12
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
99/12/23
نبشی

نبشی 140×140

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3262
نبشی 14*140*140 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
140×140
14
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
99/12/23
3453
نبشی 12*140*140 سپاهان اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
140×140
12
کارخانه
شاخه 6 متری
سپاهان اصفهان
کیلوگرم
99/12/23
نبشی

نبشی 150×150

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3263
نبشی 15*150*150 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
150×150
15
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
99/12/23
نبشی

نبشی 160×160

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3264
نبشی 16*160*160 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
160×160
16
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
99/12/23
نبشی

نبشی 20×20

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3305
نبشی 2*20*20 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
20×20
2
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
99/12/18
نبشی

نبشی 25×25

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3306
نبشی 2*25*25 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
25×25
2
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/06/06
3307
نبشی 3*25*25 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
25×25
3
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
99/12/18

نبشی چیست ؟ 

نبشی نوعی پروفیل ساختمانی پر کاربرد است که دارای دو ضلع عمود بر هم می باشد و در صنایع مختلفی خصوصا در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. این پروفیل مقاطع باز در انواع نبشی بال مساوی ، بال نامساوی ، نبشی پرسی و فابریک توسط کارخانه های تولید نبشی در ایران تولید و در بازار به فروش می رسد. برای آگاهی از قیمت روز نبشی اصفهان ، نبشی شکفته مشهد ، آریان فولاد ، نبشی ناب تبریز ، قیمت روز نبشی سپاهان اصفهان ، ظهوریان و آونگان و خرید نبشی می توانید از طریق شماره تلفن 66303000-021 با کارشناسان فروش اسنپ فلز در ارتباط باشید.

انواع نبشی

نبشی ها از انواع پروفیل های مقاطع باز نظیر ناودانی ، سپری و تیر آهن هاش هستند. برخلاف پروفیل های مقاطع بسته نظیر لوله و قوطی که دارای مقاطع به صورت بسته می باشند. این نوع پروفیل دارای مقطع L شکل می باشند و اضلاع عمود بر هم بال نامیده می شود که ابعاد و ضخامت بال از مشخصه های اصلی این پروفیل است. نبشی در انواع مختلفی تولید و در بازار به فروش می رسند که هر کدام کاربرد و کارآیی مخصوص به خود را دارند و بر اساس جنس ، نحوه تولید و مشخصات فیزیکی دسته بندی می شوند.

انواع نبشی بر اساس تولید

به طور کلی تولید این محصول ساختمانی به دو روش نورد گرم و نورد سرد انجام می گیرد. روش نورد گرم به تولید نوع فابریک و نورد سرد به نوع پرسی می انجامد که در ادامه فرآیند تولید آن ها را به طور کامل شرح می دهیم.

قیمت انواع نبشی فابریک و پرسی

نبشی فابریک

نبشی فابریک به روش نورد گرم تولید می گردد به این صورت که در ابتدا، اسلب ها طی فرآیندی گداخته می شوند و سپس برای فرم گیری، از قالب هایی به شکل مقطع پروفیل عبور داده می شوند. در واقع نبشی فابریک از فرم دهی اسلب های گداخته شده در ابعاد و سایزهای متفاوت به صورت بال مساوی و بال نامساوی تولید می گردد و نسبت به پرسی از کیفیت بالاتری برخوردار است.

نبشی پرسی

این محصول برخلاف نوع فابریک به روش نورد سرد تولید می شود. در روش نورد سرد ورق آهن به گونه ای پرس می شود که ورق از وسط به صورت 90 درجه خم می شود، از این رو به آن نبشی پرسی گفته می شود. این نوع نیز از ورق هایی به طول 6 و 12 متر، در ابعاد و ضخامت بال متفاوت و عموما به صورت بال مساوی تولید می گردد. لازم به ذکر است این نوع قابلیت تغییر ضخامت بال را دارد به این صورت که با استفاده از دستگاه فرمینگ می توان ضخامت بال ها را تغییر داد مزیتی که نبشی فابریک از آن بی بهره است.

براساس ظاهر

نبشی بال مساوی

همانطور که گفته شد اضلاع عمود بر هم بال گفته می شود که ابعاد و ضخامت بال مشخصات فنی آن را مشخص می کند. نبشی بال مساوی دارای بال هایی با ابعاد یکسان است. به طور مثال L40*40*4  یعنی با اندازه بال های مساوی 40 میلی متر و ضخامت 4 میلی متر. از مهمترین انواع بال مساوی نبشی اسپیرال می باشد که به روش نورد گرم تولید می شود و برای جوشکاری بسیار مناسب است.

نبشی بال نامساوی

نبشی بال نامساوی بر خلاف بال مساوی دارای بال هایی با ابعاد متفاوت است. البته این محصول در موارد خاصی کاربرد دارد و مانند نوع بال مساوی پرکاربرد نیست. علاوه بر این بیشتر کارخانه های تولیدی از نوع بال مساوی با اندازه اضلاع مساوی تولید می کنند و یا در صورت تولید نوع بال نامساوی، ظرفیت تولید آن کمتر از بال مساوی است.

بر اساس جنس

این نوع پروفیل از جنس های مختلفی نظیر فولادی ، استیل ، گالوانیزه ، آلومینیوم ،  پی وی سی و … در بازار موجود است که هر کدام با توجه به نوع جنس مصارف خاص خود را دارند. لازم به ذکر است نوع فولادی به عنوان پروفیل ساختمانی پر کاربرد موضوع اصلی این مقاله است.

بر اساس طول شاخه

نبشی ها به صورت پروفیل هایی با مقاطع باز L شکل و در شاخه هایی به طول 6 و 12 متر تولید و در بازار به فروش می رسند که برای ایجاد اتصال در سازه های ساختمانی (اتصال تیر به ستون و ستون به پل و …)، ساخت خرپا و مهاربند کاربرد دارد که همانطور که مشخص است نبشی شاخه ای نام دارد. در مقابل این نوع، نبشی لقمه که قطعات خرد شده و کوچکتری از شاخه ها هستند قرار می گیرد که بیشتر در سازه های آسانسور کاربرد دارد.

کاربرد نبشی

کاربرد نبشی در صنعت ساختمان سازی به قدری گسترده است که بهتر است کاربردهای این پروفیل فلزی مقاطع باز به دو دسته کاربردهای ساختمانی و غیر ساختمانی تقسیم بندی و تعریف شوند. کاربرد نبشی در ساختمان سازی بیشتر برای اتصال اجزای سازه به یکدیگر و همچنین به منظور افزایش ظرفیت باربری است که در ادامه به صورت موردی ذکر شده است.

  • اتصال تیرهای باربر به ستون
  • اتصال پل به ستون
  • اتصال ستون به صفحه ستون فونداسیون
  • نصب در لبه ی تیرها برای افزایش ظرفیت باربری
  • ساخت خرپا
  • ساخت مهاربندها
  • ساخت چارچوب های در و پنجره
  • دیوارها، وال پست و دیوار حامل
  • مهار دیوارهای سفالی و بتن آرمه

نبشی ها علاوه بر کاربردهای بسیار در صنعت ساختمانی، در صنایع دیگری نظیر صنعت نفت و پتروشیمی برای خطوط لوله، ساپورت لوله ها در نیروگاه ها و ساپورت سینی های کابل های برق مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای پایه تجهیزات ترافیکی، ساخت مبلمان و نیز ساخت قفسه های آهنی استفاده می شود. البته باید اشاره کرد که ساخت قفسه آهنی با استفاده از نبشی سوراخ دار صورت می گیرد.

قیمت خرید نبشی شکفته اصفهان تبریز

نبشی سوراخ دار

این پروفیل به دلیل خصوصیات مکانیکی دارای قابلیت سوراخکاری ، برشکاری و خم کاری مناسبی است و می توان با سوراخ کاری هر دو ضلع آن را به نبشی سوراخ دار تبدیل کرد. در حقیقت دلیل اصلی سوراخ کاری این پروفیل افزودن قابلیت اتصال آن ها توسط پیچ و مهره است که بیشتر برای ساخت قفسه های آهنی مورد استفاده قرار می گیرد. سادگی نصب، استحکام و وزن مناسب نبشی سوراخدار موجب شده است تا کاربرد این پروفیل آهنی برای ساخت قفسه بسیار رایج و متداول باشد.

مشخصات فنی نبشی بال مساوی و نامساوی

همانطور که مطالعه فرمودید پیش تر راجع به اینکه اساسا نبشی چیست توضیح داده شده است، همچنین چگونگی تقسیم بندی آن ها بر اساس جنس، ظاهر و روش تولید به طور مفصل بیان شد. مسئله مهم دیگر در این خصوص، مشخصات فنی آن هاست که بر قیمت نبشی تاثیرگذار است و برای خرید نبشی باید به آن توجه داشت.

مشخصات فنی نبشی شامل ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن است که مرتبط با اندازه ی هر بال، ضخامت بال ها و طول پروفیل است و برای نامگذاری این محصول، اندازه و ضخامت آن به صورت زیر نوشته می شود:

L (بر حسب میلی متر) ضخامت بال * (بر حسب سانتی متر) اندازه بال * (بر حسب سانتی متر) اندازه بال

L  علامت اختصاری نبشی است که دلیل استفاده از آن مقطع L شکل آن است، چرا که همانطور که می دانید مقطع آن از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده است. در ادامه اندازه بال ها نوشته می شوند که بر حسب سانتی متر می باشند و نکته ی قابل توجه این می باشد که در صورتی که نبشی بال مساوی باشد هر دو عدد نوشته شده برای بال ها برابر و اگر اندازه ی بال ها برابر نباشد بنابراین بال نامساوی می باشد و در ادامه ضخامت بال ها بر اساس میلی متر نوشته می شود. همچنین برای مشخصات بال مساوی می توان نوشت؛ به طور مثال: نبشی سایز ۳ ضخامت ۰.۳ که در اینجا منظور L30*30*3 می باشد؛ یعنی نبشی بال مساوی با اندازه بال ۳۰ سانتی متر و ضخامت بال ۳ میلی متر.

معمولا انواع بال مساوی در سایزهای ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۰ (اندازه ی بال بر حسب سانتی متر) در ضخامت متفاوت از ۲.۵ تا ۷ میلی متر تولید و در بازار به فروش می رسد. از دیگر خصوصیات فنی این محصول می توان به نوع فولاد اشاره کرد، فولاد st37 و st52 که از متداول ترین فولاد های مورد استفاده برای تولید اکثر مقاطع فولادی است برای این محصول نیز استفاده می شود و در تنش تسلیم، مقاومت فشاری، کششی و برشی با هم تفاوت دارند. لازم به ذکر است پروفیل ها در طول های استاندارد ۶ متری و ۱۲ متری تولید می شوند.

نحوه محاسبه وزن نبشی

وزن نبشی از مواردی است که شما برای خرید آن باید بدانید چرا که خرید و فروش نبشی به صورت کیلویی و شاخه ای در بازار صورت می گیرد. بنابراین برای محاسبه وزن هر شاخه نبشی باید از وزن هر متر از پروفیل اطلاع داشته باشیم. با داشتن اندازه و ضخامت بال st 37  می توان از طریق فرمول زیر محاسبه کرد که هر متر نبشی چند کیلوگرم است و سپس با ضرب کردن عدد حاصله در اندازه طول پروفیل می توان محاسبه کرد وزن هر شاخه، چند کیلوگرم است.

اندازه بال * طول * ضخامت * ۷۸۵۰ * ۲

همه واحدها بر اساس سیستم SI می باشد و اندازه و ضخامت بال و طول پروفیل بر حسب متر و وزن بدست آمده بر حسب کیلوگرم می باشد. لازم به ذکر است وزن بدست آمده از طریق این فرمول تقریبی است و اینکه وزن هر شاخه تولید شده در کارخانه های متفاوت با یکدیگر اختلاف جزئی دارند.

کارخانه های تولید کننده

ذوب آهن اصفهان | فولاد ناب تبریز | آریان فولاد | تیکمه داش | شاهین بناب | فولاد منظومه | فولاد مهر سهند | نورد فولاد تهران | شکفته مشهد | جاوبد بناب | نصر آذربایجان | لاهور | نورد زنجان | ظهوریان | پروفیل صنعت ماهان | آریان فولاد | فولاد البرز غرب| فولاد ماهان سپاهان| الماس یزد | لاهور | سدید کاوه قم | نورد ایوانکی | قیدار ابهر | فایکو | فولاد اشتهارد | سپهر ایرانیان | فولاد کوهپایه | نستا | فولاد کبکان | فولاد مهر سهند

که از این بین تنها کارخانه فولاد کوهپایه که به اسپیرال شناخته شده است کوچکترین سایز نبشی که سایز ۲ و ۲.۵ است را به ترتیب با اندازه بال ۲ سانتی متر و ضخامت ۲ میلی متر  و  اندازه بال ۲.۵ سانتی متر و ضخامت های ۲ و ۳ میلی متر تولید می کند. همچنین بزرگترین سایز، یعنی سایز ۱۵ و ۱۶ به ترتیب با اندازه های بال ۱۵ و ۱۶ سانتی متر و ضخامت بال ۱۵ و ۱۶ میلی متر توسط کارخانه آریان فولاد تولید می گردد.

قیمت نبشی

قیمت نبشی به عوامل گوناگونی همچون قیمت فولاد در ایران و جهان، هزینه های تولید شامل هزینه های انرژی، دستمزد، هزینه حمل و نقل و … و همچنین تحولات بازار مانند میزان عرضه و تقاضا و میزان واردات و صادرات، همینطور نوسانات بازارهای وابسته مانند نوسانات بازار ارز، نفت و …وابسته است. البته نیابد از تاثیرات تورم داخلی و نرخ تورم جهانی بر قیمت نبشی غافل شد. ناگفته پیداست که برای درک بهتر بازار خرید و فروش و پیش بینی قیمت نبشی باید مجموعه ی این عوامل و تغییرات آن ها را در نظر داشت تا بتوان تحلیل مناسبی از روند افزایشی و یا کاهشی قیمت نبشی داشت. اما قیمت نبشی در بازار علاوه بر این چگونه تعیین می شود؟

واضح است که علاوه بر موارد گفته شده کارخانه ی تولید کننده نیز بر قیمت نبشی تاثیر گذار است و همانطور که از مقایسه لیست قیمت کارخانه ها مشخص است قیمت نبشی تولیدی در کارخانه های مختلف، تفاوت اندکی با یکدیگر دارند که شما می توانید برای لیست قیمت روز نبشی هر کارخانه را در سایت اسنپ فلز و همین صفحه مشاهده کنید و یا برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن ۶۶۳۰۳۰۰۰-۰۲۱ با کارشناسان فروش اسنپ فلز در ارتباط باشید.

تولید نبشی فابریک و پرسی

قیمت نبشی اصفهان

نبشی اصفهان از نام آشنا ترین و معروفترین نوع موجود در بازار است و از کیفیت بالایی برخوردار است. نبشی ذوب آهن اصفهان در سایزهای ۶۰ با ضخامت ۶ ، سایز ۸۰ با ضخامت ۸  و سایز ۱۰ با ضخامت ۱۰ در شاخه های ۶ متری و ۱۲ متری تولید می شود و هر چه سایز بیشتر باشد قیمت آن نیز بیشتر است. قیمت این محصول بر اساس هر کیلوگرم از این محصول و یا به صورت شاخه ای تعیین می شود.

قیمت نبشی شکفته مشهد

نبشی شکفته مشهد از مرغوبترین های موجود در بازار است که به روش فابریک ( نورد گرم ) و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و آخرین استانداردDIN  آلمان و استاندارد ISO تولید می گردد. نبشی شکفته مشهد به صورت بال مساوی در ابعاد مختلف از سایز 3 تا 10 و در طول 6 متر در بازار به فروش می رسد و قیمت نبشی شکفته مشهد با توجه به سایز آن متفاوت است.

شرکت های تابعه گروه صنعتی شکفته ، نورد مقاطع فولادی شکفته، نورد فولاد خاوران، فولاد کبکان، فولاد تابان کویر یزد، فولاد الماس یزد، فولاد فرم تابران و پروژه مجتمع فولاد رشتخوار است که با ظرفیت سالیانه 1000000 تن از تولید کننده های معتبر و به نام این صنعت در تولید انواع نبشی ، ناودانی، سپری و پلیت می باشد.

قیمت نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز از محصولات کارخانه فولاد تبریز است که در بالاترین کیفیت و در سایزهای مختلف و طول 6 متر تولید و به بازار عرضه می شود. لازم به ذکر است قیمت نبشی ناب تبریز  با توجه به کیفیت آن مناسب می باشد و هر چه سایز آن بزرگتر باشد قیمت هم بالاتر است.

قیمت نبشی اسپیرال

نبشی اسپیرال به صورت بال مساوی و از دو روش نورد گرم و نورد سرد که به ترتیب فابریک و پرسی گفته می شود تولید و به بازار عرضه می شود. این محصول به صورت صنعتی و مطابق با استاندارد ساخته می شود و به دلیل داشتن کیفیت بالا در بسیاری از پروژه های صنعتی که برای زمان طولانی و عمر بالا تعریف شده اند مانند دکل های انتقال نبرو، ماشین آلات صنعتی و مهاربندها استفاده می شوند. همچنین این محصول به دلیل داشتن انعطاف پذیری بالا برای سوراخ کاری مناسب است.

این محصول در سایزها و ضخامت های متفاوت، در طول ۶ متر مطابق با استاندارد تولید می شود و همچنین امکان تولید بنابر سفارش مشتری و به طول دلخواه وجود دارد. از دیگر محصولات تولیدی کارخانه فولاد کوهپایه، می توان به انواع ناودانی ، سپری ، ریل جرثقیل و … اشاره کرد.

از دیگر برندهای شناخته شده این نوع پروفیل می توان به نبشی سپاهان اصفهان ، آریان فولاد ، ظهوریان و آونگان اشاره کرد و شما می توانید جهت خرید و آگاهی از قیمت نبشی اصفهان ، شکفته مشهد ، ناب تبریز ، آریان فولاد ، سپاهان اصفهان و ظهوریان و آونگان با کارشناسان فروش اسنپ فلز در ارتباط باشید و یا به لیست قیمت در سایت اسنپ فلز مراجعه کنید.

نکته حائز اهمیت در قیمت نبشی ، وجود لایه ی آبکاری گالوانیزه بر روی آن است که باعث بالاتر رفتن قیمت آن می شود. در حقیقت نظیر سایر پروفیل های آهنی برای جلوگیری از کاهش مقاومت آن ناشی از زنگ زدگی، پوسیدگی و… با استفاده از لایه ی محافظ روی، آن را آبکاری می کنند که این عملیات سبب افزایش قیمت نبشی می شود.

قیمت خرید و فروش نبشی

خرید نبشی

برای خرید نبشی باید به سایز ، ضخامت و طول آن توجه داشت تا بتوان انتخاب درستی انجام داد. چرا که انتخاب نادرست ممکن است هزینه ی بیشتری را به پروژه متحمل کند. عموما از ضخامت بیشتر می توان برای ساختن دیوارها و یا تیرهای باربر استفاده کرد که نیروهای بیشتری وارد می شود و نیاز به مقاومت بیشتری است. اما در مواردی که نیاز به مقاومت بالایی نیست برای کاهش هزینه ها می توان از سایزهای کوچکتر استفاده کرد. در حقیقت سایز و ضخامت در هر پروژه های توسط مهندس طراح تعیین می شود و در سایزهای  2، 2.5، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 13،12، 14، 15 و 16 توسط کارخانه های ایرانی نبشی شکفته مشهد ، ناب تبریز ، سپاهان اصفهان ، آریان فولاد و ظهوریان و آونگان در بازار به فروش می رسد. پیشنهاد می گردد قبل از خرید نبشی به جداول اشتال مراجعه گردد.

راهنمای خرید نبشی از اسنپ فلز

برای خرید نبشی از اسنپ فلز می توانید به لیست قیمت روز نبشی که هر روز از طریق اسنپ فلز به روزرسانی می شود، مراجعه کنید. لیست قیمت نبشی بر اساس سایز ( طول بال بر حسب میلی متر ) دسته بندی شده است تا بتوانید به راحتی از بین کارخانه های تولید کننده انتخاب خود را انجام دهید. پس از انتخاب سایز، ضخامت و کارخانه تولید کننده و اطلاع از قیمت نبشی وارد مرحله ثبت سفارش می شوید. در این مرحله برای ثبت سفارش خود، می توانید با کلیک بر روی دکمه ثبت سفارش، سفارش خود را ثبت کنید که تنها با وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره تلفن خود می توانید مطمئن باشید که کارشناسان اسنپ فلز در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت. همچنین شما می توانید برای استعلام قیمت نبشی شکفته مشهد ، ناب تبریز ، اصفهان آریان فولاد و … با شماره تلفن 66303000-021 تماس بگیرید.

شما می توانید از طریق سایت اسنپ فلز از قیمت سایر پروفیل ها، پروفیل ناودانی ، پروفیل سپری ، انواع ورق ، ورق گالوانیزه ، ورق روغنی ، ورق سیاه و ورق استیل ، انواع تیرآهن ؛ تیرآهن ipe ، تیرآهن هاش و تیرآهن لانه زنبوری و همچنین انواع میلگرد ، میلگرد ساده ، میلگرد آجدار ، کلاف ساده و کلاف آجدار اطلاع پیدا کنید. برای خرید از اسنپ فلز می توانید از طریق سایت و یا از طریق تماس با کارشناسان فروش اسنپ فلز ثبت سفارش را انجام دهید. پس از ثبت سفارش از طریق سایت کارشناسان فروش در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. شما می توانید برای استعلام قیمت ، موجودی محصولات و یا برای دریافت پاسخ سوالات مرتبط با کیفیت محصولات، کارخانه های تولیدی، مشاوره گرفتن در خصوص انتخاب درست سایز و نوع محصولات و به طور کلی هر گونه سوال در خصوص محصولات فولادی ساختمانی و صنعتی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.


میزان رضایت مندی از محتوا
در حال ارسال
نقد کاربر
4.68 (28 رای)
error: Content is protected !!
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان