حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

تیرآهن هاش

فیلتر محصولات
تیرآهن هاش

تیرآهن هاش HEA (سبک)

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردحالتکشور / کارخانهمحل بارگیریواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3145
تیرآهن هاش سبک 10 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
10
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3087
تیرآهن هاش سبک 10 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
10
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/05/16
3146
تیرآهن هاش سبک 12 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
12
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3088
تیرآهن هاش سبک 12 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
12
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/05/16
3147
تیرآهن هاش سبک 14 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
14
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3089
تیرآهن هاش سبک 14 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
14
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/05/16
3148
تیرآهن هاش سبک 16 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
16
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3091
تیرآهن هاش سبک 16 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
16
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3149
تیرآهن هاش سبک 18 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
18
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3093
تیرآهن هاش سبک 18 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
18
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3151
تیرآهن هاش سبک 20 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
20
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3094
تیرآهن هاش سبک 20 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
20
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3152
تیرآهن هاش سبک 22 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
22
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3095
تیرآهن هاش سبک 22 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
22
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3153
تیرآهن هاش سبک 24 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
24
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3096
تیرآهن هاش سبک 24 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
24
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/05/16
3154
تیرآهن هاش سبک 26 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
26
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3097
تیرآهن هاش سبک 26 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
26
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3156
تیرآهن هاش سبک 28 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
28
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3098
تیرآهن هاش سبک 28 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
28
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/23
3157
تیرآهن هاش سبک 30 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
30
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3099
تیرآهن هاش سبک 30 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
30
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3158
تیرآهن هاش سبک 32 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
32
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3100
تیرآهن هاش سبک 32 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
32
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3159
تیرآهن هاش سبک 34 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
34
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3101
تیرآهن هاش سبک 34 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
34
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3160
تیرآهن هاش سبک 36 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
36
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3103
تیرآهن هاش سبک 36 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
36
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/01/30
3161
تیرآهن هاش سبک 38 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
38
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3104
تیرآهن هاش سبک 38 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
38
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3162
تیرآهن هاش سبک 40 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
40
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3106
تیرآهن هاش سبک 40 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
40
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3163
تیرآهن هاش سبک 45 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
45
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3107
تیرآهن هاش سبک 45 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
45
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3164
تیرآهن هاش سبک 50 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
50
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3108
تیرآهن هاش سبک 50 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
50
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3165
تیرآهن هاش سبک 55 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
55
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3109
تیرآهن هاش سبک 55 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
55
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3166
تیرآهن هاش سبک 60 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
60
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3110
تیرآهن هاش سبک 60 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
60
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3167
تیرآهن هاش سبک 65 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
65
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3112
تیرآهن هاش سبک 65 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
65
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3168
تیرآهن هاش سبک 70 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
70
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3114
تیرآهن هاش سبک 70 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
70
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3169
تیرآهن هاش سبک 100 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
100
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3115
تیرآهن هاش سبک 100 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
100
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
تیرآهن هاش

تیرآهن هاش HEB (سنگین)

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردحالتکشور / کارخانهمحل بارگیریواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3170
تیرآهن هاش سنگین 10 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
10
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3116
تیرآهن هاش سنگین 10 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
10
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3175
تیرآهن هاش سنگین 12 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
12
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3117
تیرآهن هاش سنگین 12 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
12
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3171
تیرآهن هاش سنگین 14 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
14
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3118
تیرآهن هاش سنگین 14 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
14
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3176
تیرآهن هاش سنگین 16 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
16
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3119
تیرآهن هاش سنگین 16 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
16
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3177
تیرآهن هاش سنگین 18 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
18
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3120
تیرآهن هاش سنگین 18 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
18
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3178
تیرآهن هاش سنگین 20 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
20
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3121
تیرآهن هاش سنگین 20 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
20
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3179
تیرآهن هاش سنگین 22 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
22
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3122
تیرآهن هاش سنگین 22 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
22
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3180
تیرآهن هاش سنگین 24 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
24
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3123
تیرآهن هاش سنگین 24 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
24
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/05/16
3181
تیرآهن هاش سنگین 26 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
26
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3124
تیرآهن هاش سنگین 26 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
26
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
0/05/16
3182
تیرآهن هاش سنگین 28 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
28
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3125
تیرآهن هاش سنگین 28 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
28
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3183
تیرآهن هاش سنگین 30 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
30
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3126
تیرآهن هاش سنگین 30 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
30
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3184
تیرآهن هاش سنگین 32 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
32
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3127
تیرآهن هاش سنگین 32 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
32
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3185
تیرآهن هاش سنگین 34 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
34
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3129
تیرآهن هاش سنگین 34 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
34
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3186
تیرآهن هاش سنگین 36 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
36
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3130
تیرآهن هاش سنگین 36 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
36
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3188
تیرآهن هاش سنگین 38 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
38
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3131
تیرآهن هاش سنگین 38 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
38
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3189
تیرآهن هاش سنگین 40 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
40
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3132
تیرآهن هاش سنگین 40 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
40
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3202
تیرآهن هاش سنگین 45 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
45
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3133
تیرآهن هاش سنگین 45 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
45
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3203
تیرآهن هاش سنگین 50 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
50
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3135
تیرآهن هاش سنگین 50 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
50
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3204
تیرآهن هاش سنگین 55 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
55
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3137
تیرآهن هاش سنگین 55 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
55
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3205
تیرآهن هاش سنگین 60 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
60
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3138
تیرآهن هاش سنگین 60 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
60
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3207
تیرآهن هاش سنگین 65 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
65
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3139
تیرآهن هاش سنگین 65 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
65
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3208
تیرآهن هاش سنگین 70 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
70
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3142
تیرآهن هاش سنگین 70 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
70
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3209
تیرآهن هاش سنگین 100 کره
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
100
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
99/12/24
3143
تیرآهن هاش سنگین 100 ترک
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
100
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
ترک
تهران
کیلوگرم
99/12/24

تیرآهن هاش چیست ؟

هاش به نوعی تیرآهن با مقطع H شکل گفته می شود از مهم ترین پروفیل های ساختمانی است و در صنعت ساختمان سازی کاربرد فراوانی دارد. سطح مقطع تیرآهن H متشکل از دو بال پهن و یک جان می باشد که اندازه بالها و جان یا یکدیگر برابر است و از این رو به آن تیرآهن بال پهن نیز گفته می شود. هاش سنگین و هاش سبک از انواع تیراهن H می باشند که به ترتیب با علامت اختصاری HEB و HEA نشان داده می شود و در ایران توسط کارخانه ی ذوب آهن اصفهان تولید می شود و یا از کشورهای کره و ترکیه ( هاش ترک و کره ) به ایران وارد می شود. از کابردهای مهم این تیرآهن می توان به استفاده از آن در سازههای فولادی، ستونها و خرپاها اشاره کرد. این محصول در سایزهای مختلفی از نمره ی ۱۰ تا ۶۰ در بازار به فروش می رسد و قیمت هاش به سایز، نوع و کارخانه تولید کننده بستگی دارد و قیمت هاش اصفهان با قیمت هاش وارداتی ترک و کره متفاوت است. لیست قیمت خرید هاش را می توانید از حدول زیر مشاهده کنید، همچنین می توانید برای ثبت سفارش و خرید با شماره 66303000_021 با کارشناسان فروش اسنپ فلز تماس حاصل فرمایید.

قیمت خرید تیرآهن هاش

انواع تیر آهن هاش

تیرآهن هاش با علامت اختصاری IPB نیز نشان داده می شود و همانطور که گفته شد در تیراهن IPB یا بال پهن ، طول بالها نسبت به تیرآهن IPE افزایش یافته است و سطح مقطعی H شکل دارد و بسته به اندازه بال و عرض و استاندارد آن در انواع مختلفی تولید می شود. این نوع تیرآهن در سه نوع سبک HEA ، سنگین HEB و فوق سنگین HEM مطابق با استاندارد دین اروپا تولید می شود که همانطور که گفته شد در ایران انواع هاش سنگین و سبک بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در نامگذاری تیراهن بال پهن علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می باشد و  IPBV  نمایانگر تیرآهن هاش سنگین و IPBL نمایانگر تیرآهن هاش سبک می باشد. که با استحکام بالا در سه نمونه استاندارد St52، St44 و St37 تولید می شوند.
این نوع تیرآهن به دلیل افزایش طول بال قادر به تحمل مقاومت کششی و خمشی بیشتری می باشد و به همین علت قیمت هاش نسبت به دیگر انواع تیرآهن کمی بالاتر می باشد. در ادامه توضیحاتی در خصوص انواع هاش ارائه شده است:

تیر آهن هاش سری HEB

تیر آهن هاش سنگین یا HEB ( IPBV )  دارای بال پهن و  ضخامت بیشتر و وزن سنگین تری نسبت به تیرآهن بال پهن HEA ( IPBL ) است و از سایز 100 الی 600 موجود می باشد که در نمره ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۳۰ توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می گردد. این نوع تیرآهن دارای اندازه بال و ارتفاع جان مقطع برابری است مثلا تیر آهن HEB 12 دارای ارتفاع مقطع و پهنای بال 12 سانتی متر است.

تیراهن هاش سری HEM

این نوع تیر آهن نوع فوق سنگین تیرآهن هاش می باشد و ارتفاع مقطع و پهنای بال یکسان نیست و از سایز 100 تا 600 تولید می شود.

تیر آهن هاش سری HEA

تیرآهن بال پهن نوع سبک با علامت HEA یا IPBL نشان داده می شود و از سایز 100 تا 600 تولید می شود و سایز آن بر اساس اندازه بال بر حسب میلی متر تعیین می شود. برای مثال HEA100 دارای ارتفاع مقطع 96 میلی متر و عرض بال 100 میلی متر است.

مشخصات و تاثیر بر قیمت هاش

همانطور که گفته شد تیرآهن H در دو نوع هاش سنگین HEB و هاش سبک HEA موجود است که در نوع سنگین اندازه بالها و ارتفاع جان با هم برابر است ولی در نوع سبک ارتفاع جان کوچک تر از اندازه بال هاست و همچنین ضخامت کمتری دارد که باعث می شود وزن کمتری نسبت به HEB داشته باشد بنابراین قیمت هاش سنگین از سبک بیشتر است و قیمت HEB 14 از قیمت HEA 14 بیشتر است. هر دو نوع از نمره ۱۰ تا ۶۰ در طول ۶ متر در بازار موجود است و نام گذاری آن براساس اندازه طول بالها بر اساس سانتی متر می باشد که در کشورهای مختلف با استانداردهای متفاوتی تولید می شود و استاندارد اروپا جز معروف ترین آنها می باشد. این محصول با استانداردهای زیر و گریدهای ST44 ، ST37 و ST52 تولید می شود و در این بین تنها استاندارد  St37 در ایران استفاده می‌شود.

 • DIN1025
 • EURONOEM53-62
 • EN10034
 • EN10163-3
 • STN42135

تولید تیرآهن H

برای تولید تیرآهن هاش نیز مانند اغلب پروفیل‌های فولادی از فرآیند نورد گرم استفاده می‌شود. به طور کلی بالا بردن دمای فولاد تا ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و رساندن آن به حالت موم سانی که فولاد به بالاترین قابلیت شکل‌پذیری می‌رسد، نورد کردن و یا رولینگ نام دارد. در این مرحله پس از موم سان شدن فولاد آن را از میان غلطک‌هایی عبور می‌دهند تا با اعمال فشار به شکل دلخواه درآیند. به‌ طور کلی فرآیند تولید تیرآهن هاش را می‌توان به ترتیب زیر بیان نمود:

 • افزایش دمای شمش‌ها تا رسیدن به حالت موم‌ سانی
 • شکل دهی شمش‌ها
 • عبور شمش‌ها از استندها یا ایستگاههای چند مرحله ای قالب جهت تحت فشار قرار دادن شمش‌ها
 • کاهش لبه و ضخامت بال
 • عیید و مشخص نمودن سایز نهایی تیرآهن

خرید تیرآهن هاش

کاربرد تیرآهن H

مقاوم‌سازی در برابر زلزله: تیرآهن هاش با داشتن سطح مقطع پهن تنش کمتری را به سازی منتقل می‌کند که این امر موجب خنثی شدن نیروهای وارده به سازه از جمله نیروی رانش زمین است. این ویژگی تیرآهن‌های هاش موجب شده تا تبدیل به یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی جهت تقویت ساختمان در برابر زلزله شود.

 • برج‌سازی: برای استفاده از این تیرآهن‌های هاش که استحکام بالایی دارند، در ساخت سازه‌های بلند مرتبه، آهن‌ها را در اندازه ی حدود ۱۰۰ متری تولید می‌کنند.
 • پالایشگاه: در پالایشگاه این محصول به صورت بست تیرآهنی مورد استفاده قرار میگیرد یعنی یک لوله که تکیه گاه آن تیرآهن است به کار گرفته میشود.
 • نعل درگاه: نعل درگاه در ساخت دیوارهایی بالاتر از سطح زمین مانند پنجره و چارچوب در که نیتز به استحکام بالایی دارند، کاربرد دارد. تیرآهن هاش یکی از مصالحی است که در تولید نعل درگاه استفاده می‌شود. نعل درگاه در بالای درگاه قرار دارد و به دیوارهای کناری تکیه می‌کند.
 • خرپا: در یازه‌ها ستون‌ها وظیفه تحمل بارهای سقف را دارند. در سازه‌های که ستون را حذف می‌کنند از خرپاها برای تحمل بار سقف استفاده می‌شوند. در خرپاها از تیرآهن به شکل تک یا دوبل بهره گرفته می‌شود.
 • پل‌سازی: تیرهای فولادی و بتنی از اصلی‌ترین مصالح سازنده پل‌ها می‌باشد. در پلهای با مقاومت بالا از تیرآهن مستحکم و بلند مثل تیرآهن  H سنگین است استفاده می کنند.

در زیر به تعدادی دیگر از کاربردهای تیرآهن‌  H به صورت موردی اشاره می‌کنیم.

 • اسکله سازی
 • کشتی سازی
 • سد سازی

قیمت خرید تیرآهن هاش ذوب آهن اصفهان

جدول اشتال تیرآهن H

جدول اشتال کتابی است که بواسطه مهندسی آلمانی به نام اشنایدر بورگر نوشته شده است. در این کتاب نام و مشخصات کامل تمام مقاطع فولادی بر اساس استاندارد  DIN آلمان آورده شده است که این امر موجب تبدیل این کتاب به گنجینه‌ای در دستان مهندسین شده است. تیر آهن نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی به طور کامل در این کتاب توضیح داده شده است.  تمامی مشخصات فنی و هندسی تیرآهن هاش مانند سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول بر اساس استاندارد DIN آلمان در این کتاب ارائه گردیده است. جدول اشتال تیرآهنH  در سه نوع عمده IPE ، IPN و IPB  تنظیم شده است.

جدول اشتال تیرآهن H

جدول اشتال کتابی است که بواسطه مهندسی آلمانی به نام اشنایدر بورگر نوشته شده است. در این کتاب نام و مشخصات کامل تمام مقاطع فولادی بر اساس استاندارد DIN آلمان آورده شده است که این امر موجب تبدیل این کتاب به گنجینه‌ای در دستان مهندسین شده است. تیر آهن نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی به طور کامل در این کتاب توضیح داده شده است.  تمامی مشخصات فنی و هندسی تیرآهن هاش مانند سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول بر اساس استاندارد DIN آلمان در این کتاب ارائه گردیده است. جدول اشتال تیرآهن H در سه نوع عمده IPE ، IPN و IPB تنظیم شده است.

در جدول اشتال تیرآهن هاش علامت‌های اختصاری وجود دارند که هر کدام نشان‌دهنده مشخصه‌ای در تیرآهن هستند، در زیر به این علامت‌ها اشاره می‌کنیم.

 • h: ارتفاع جان تیرآهن
 • s: ضخامت جان تیرآهن
 • b: عرض بال تیرآهن
 • r: شعاع انحنای داخل جان به بال
 • c: ضخامت بال تیر آهن + انحنای داخلی
 • A: محیط سطح مقطع
 • h-2c:  ارتفاع جان تیرآهن – ضخامت دو بال
 • G: وزن یک متر از تیرآهن
 • Jx: ممان اینرسی محور x
 • Wx: مدول مقطع محور x
 • Ix: ژیراسیون حول محور x
 • Jy: ممان اینرسی محور y
 • Wy: مدول مقطع محور y
 • Iy: ژیراسیون حول محور y
 • A1: مساحت سطح مقطع
 • Rt: شعاع تنش

محاسبه وزن و قیمت هاش

چناچه تمایل داشتید وزن تیرآهن موجود را محاسبه کنید، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید.
وزن تیرآهن بر حسب کیلوگرم = طول تیرآهن بر اساس متر × وزن واحد تیرآهن بر اساس کیلوگرم بر متر که در جدول اشتال موجود است.

کارخانه‌های تولید‌ کننده تیرآهن H

ذوب آهن اصفهان و قیمت هاش اصفهان

این کارخانه در سال ۱۳۵۰ در جنوب غربی اصفهان به بهره‌برداری رسیده است و از تولید کنندگان بزرگ صنایع فولادی در خاورمیانه است که ظرفیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۶۰۰هزار تن را دارا می‌باشد. این کارخانه ملقب به مادر صنعت فولاد ایران می‌باشد. تیرآهن‌های هاش در این کارخانه عموما در سایزهای ۱۲ تا ۳۰ تولید می‌شود و تیرآهن بال پهن و تیرآهن نیم پهن موازی ذوب آهن اصفهان به ترتیب طبق استانداردهای ۱۴۴۸۴ ملی ایران و Din 1025-5 تولید می‌شوند. لازم به ذکر است هاش اصفهان از کیفیت خوبی برخوردار است و قیمت هاش اصفهان نسبت به قیمت تیراهن وارداتی کره ای و ترک پایین تر است.

قیمت هاش

قیمت تیرآهن هاش H مانند دیگر انواع تیر آهن با توجه به نوع آهن کیفیت و خلوص آن متفاوت می باشد. معمولا قیمت این نوع تیراهن به دلیل وارداتی بودن و وابستگی به قیمت ارز روزانه متفاوت بوده و شرکتهای پخش کننده قیمت تیرآهن هاش را به صورت حضوری یا تلفنی اعلام می کنند. اما سایت اسنپ فلز لیست قیمت این محصول را روزانه در سایت خود به روز رسانی می کند. شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت این محصول به سایت اسنپ فلز مراجعه نمایید. از طرفی قیمت این محصول همانند دیگر انواع تیر آهن مانند تیرآهن لانه زنبوری و تیرآهن IPE ، به سایز آن وابسته است. به گونه ای که هر چه سایز این محصول بیشتر باشد قیمت بیشتری هم دارد. در جدول قیمت زیر سایزها بر اساس سانتی متر آورده شده و شما می توانید قیمت تیرآهن هاش را ببینید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تیرآهن هاش می توانید با مشاوران اسنپ فلز و شماره تلفن 66303000-021 در تماس باشید.

خرید هاش

تیرآهن هاش از پر فروش ترین محصولات فولادی و آهن آلات ساختمانی است و برای خرید هاش باید به نوع کاربرد مورد نظر توجه کرد و بر اساس کاربرد ، نوع و سایز هاش انتخاب می شود. تصور عمومی برای تشخیص سبک یا سنگین بودن تیرآهن به معنی این است که هرچه سایز بالاتر باشد، هاش سنگین و سایز پایین‌تر هاش سبک می‌باشد، که اشتباه است. برای مثال برای سایز 10، تیرآهن H هم در نوع سبک تولید می‌شود هم در نوع سنگین که تفاوت آنها تنها در ارتفاع جان و ضخامت می باشد و این باعث تفاوت در وزن آنها می شود. برای خرید هاش باید به کارخانه تولید کننده نیز توجه کرد و در حال حاضر به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب تیرآهن هاش اصفهان از پر فروش ترین تیرآهن موجود در بازار است و بسیاری از فعالان صنعت ساختمان سازی از آن استفاده می کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص هاش سنگین و هاش سبک با اسنپ فلز در تماس باشید.

استعلام قیمت هاش و خرید از اسنپ فلز

برای خرید هاش از اسنپ فلز می توانید به لیست قیمت روز هاش که هر روز از طریق اسنپ فلز به روزرسانی می شود، مراجعه کنید. لیست قیمت هاش بر اساس نوع سبک و سنگین HEA و HEB دسته بندی شده است. همچنین برای ثبت سفارش، می توانید با کلیک بر روی دکمه ثبت سفارش، سفارش خود را ثبت کنید که تنها با وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره تلفن خود می توانید مطمئن باشید که کارشناسان اسنپ فلز در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.
شما می توانید از طریق سایت اسنپ فلز از قیمت سایر پروفیل ها، پروفیل ناودانی ، پروفیل سپری ، انواع ورق ، ورق گالوانیزه ، ورق روغنی ، ورق سیاه و ورق استیل ، تیرآهن ipe و تیرآهن لانه زنبوری و همچنین انواع میلگرد ، میلگرد ساده ، میلگرد آجدار ، کلاف ساده و کلاف آجدار اطلاع پیدا کنید. برای خرید از اسنپ فلز می توانید از طریق سایت و یا از طریق تماس با کارشناسان فروش اسنپ فلز ثبت سفارش را انجام دهید. پس از ثبت سفارش از طریق سایت کارشناسان فروش در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. شما می توانید برای استعلام قیمت ، موجودی محصولات و یا برای دریافت پاسخ سوالات مرتبط با کیفیت محصولات، کارخانه تولیدی، مشاوره گرفتن در خصوص انتخاب درست سایز و نوع محصولات و به طور کلی هر گونه سوال در خصوص محصولات فولادی ساختمانی و صنعتی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.


میزان رضایت مندی از محتوا
در حال ارسال
نقد کاربر
4.71 (7 رای)
error: Content is protected !!
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان